JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Nedan ser du vad det kostar att få kopior av allmänna handlingar:

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t. ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och 5 kr för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kr.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

 

Arkivet

Lunds tingsrätts arkiv bildades då tingsrättsreformen trädde i kraft den 1 januari 1971. Reformen innebar bl.a. att Rådhusrätten i Lund lades samman med Häradsrätten för Torna och Bara Härad. Domsagan omfattade av Lunds, Kävlinges och Staffantorps kommuner.

Efter sammanslagningen med Eslövs tingsrätt samt Landskrona tingsrätt den 15 april 2002 omfattar domsagan Eslövs, Hörby, Höörs, Landskrona, Svalövs, Kävlinge, Lunds och Staffanstorps kommuner.

I arkivet förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från Lunds tingsrätts verksamhet från år 1971 och framåt.

Lunds tingsrätts föregångare

Lunds tingsrätts föregångare är Rådhusrätten i Lund och Häradsrätten för Torna och Bara Härad. samtliga handlingar från följande arkiv förvaras hos landsarkivet i Lund:

 • Rådhusrätten i Lund arkiv för åren 1949-1970. Rådhusrätten förstatligades 1964 och upphörde 1970.
 • Häradsrätten i Torna och Bara domsagor arkiv för åren 1949-1970
 • Tingshusbyggnadsskyldige i Torna och Bara härader arkiv för åren 1948-1970
 • Ägodelningsrätten i Torna och Bara härader arkiv för åren 1900-1970
 • Expropriationsdomstolen i Torna och Bara härader arkiv för åren 1951-1970

 

Arkiverade handlingar från Eslövs och Landskrona tingsrätter

 

Eslövs tingsrätts arkiv för åren 1971-2002 förvaras vid Landsarkivet i Lund, även äldre arkiv från Eslövs tingsrätts föregångare har överlämnats till Landsarkivet i Lund.

Landskrona tingsrätts arkiv för åren 1971-2002 samt  från Landskrona tingsrätts föregångare förvaras på landsarkivet i Lund.

Följande arkiv finns även på landsarkivet  i Lund:

 • Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätts arkiv för åren 1900-1967
 • Rådhusrättens och magistratens i Landskrona arkiv för åren 1900-1967
 • Landskrona domsagas häradsrätts arkiv för åren 1967-1970 

Innehåll

Tingsrättens arkiverade handlingar är allmänna handlingar. Dessa är med ett fåtal undantag offentliga. Exempel på handlingar som förvaras i arkivet är akter i brottmål, akter i tvistemål, akter i ärenden, domböcker och vigselprotokoll. 

Gallring

Allmänna handlingar får gallras, vilket innebär att vissa handlingar kastas. Möjligheten att gallra begränsas genom bestämmelser i arkivförordningen. Om särskilda gallringsföreskrifter inte finns i lag eller förordning, får gallring endast ske i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och beslut. Tingsrättens arkiv gallras med stöd av Riksarkivets beslut och föreskrifter samt enligt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Hur kan man söka i arkivet?

I tingsrättens databas kan man söka tvistemål och ärenden fram till nio år efter avgörandeåret. Brottmål kan sökas i databasen upp till fem år efter avgörandeåret.

Databasen gallras i enlighet med förordning (2001:639) om registerföring m. m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling. Före gallringen tas vissa uppgifter ut på papper.

Fr. o m 2006-01-01 gäller nya bestämmelser om gallring av databasen vilket innebär att tvistemål skall gallras senast nio år och brottmål senast fem år efter avgörandeåret.

Arkiverade handlingar från rättsskipning och rättsvård som upphört vid tingsrätten

 • Till utgången av år 1991 förekom vid tingsrätten summariska processförfaranden benämnda lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning. Summariska process hanteras sedan 1991 av kronofogdemyndigheten.
 • Bouppteckningsärenden handläggs från 2001-07-01 vid Skatteverket. Samtliga handlingar rörande bouppteckningsverksamheten fram t o m 2001-06-30 har överlämnats till Landsarkivet i Lund.
 • Inskrivningsmyndigheten (för fastighetsärenden) IM, finns sedan 2001 i Hässleholm. Den inskrivningsmyndighet som för tiden dessförinnan var knuten till Lunds tingsrätt bildar ett eget arkiv för åren 1971-2001. Detta arkiv har överlämnats till Landsarkivet i Härnösand. Äldre fastighetsärenden finns i domstolsarkiven för respektive domstol.Senast ändrad: 2019-05-08

Beställning av kopior

Beställningar av kopior av domar eller andra handlingar görs lättast via e-post eller telefon.

För snabb handläggning behövs någon av följande uppgifter:

 • Namnet på någon av parterna i målet
 • Datum eller månad och årtal för dom eller beslut
 • Målnummer, typ av mål eller ärende 

E-postadress: lunds.tingsratt@dom.se
Telefon:    046-16 04 00
Brev:        Lunds tingsrätt
               Box 75 
               221 00 Lund